Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Πρακτικό Εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου του Δ/κού Σ., – Τεσσάρων (4) Τακτικών Μελών και Δύο (2) Αναπληρωματικών Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την διετία 2022-2023».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 1/2/3-2022