Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. οικον. έτους 2021».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.1-2021