Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Λήψη απόφασης για έκδοση Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.10-2021