Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Έγκριση Πρακτικού καταστροφής υλικού μη λειτουργικού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.11-2021