Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης του “Συλλόγου των Ξηρονομαίων” για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνδιοργάνωση εκδήλωσης του και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 13-2023