Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στον Τραπεζικό Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.20-2021