Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συστατικής πράξης του Συνδέσμου

Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», ως προς την παράταση χρονικής διάρκειάς του».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 22-2022