Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» σε έναν εκ των 14 Δήμων – Μελών του Συνδέσμου και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων αυτής.»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 26-2022