Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2022».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 27-2022