Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της κατάθεσης πρότασης δημιουργίας Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Κορινθιακό Κόλπο (Δήμος Θηβαίων)».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 38-2022