Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις αυτού, κατά το έτος 2022».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 7-2022