Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση διευρυμένης συνεδρίασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνδυασμό ημερίδας, με θέμα: “Προγραμματισμός δράσεων του Συνδέσμου μετά την παράταση χρονικής διάρκειάς του” και εξειδίκευση πίστωσης.»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 8-2023