Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης αντικειμένου στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την έκδοση Πιστοποιητι-κού Διοικητικής Επάρκειας του Συνδέσμου, προκειμένου να υποβάλει αυτόνομα προτάσεις σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και εκπόνηση Εγχειριδίου Διαδικασιών / Κανονισμού Ανάθεσης – Διαχείρισης Συμβάσεων και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.9-2021