Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την διετία 2022-2023».

Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 1-2022