Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο: «Προέλεγχος Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικο-
νομικού έτους 2016»

Απόφαση-Ε.Ε.-αρ.-3-2017