Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Προέλεγχος Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2020».

Δείτε τηνΑπόφαση Ε.Ε. αρ. 3-2021