Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο: «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παρακράτηση των εισφορών των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2017, από τα τακτικά τους έσοδα (ΚΑΠ) και απόδοση αυτών απευθείας στο Σ.Π.Ο.Α.Κ.»

Απόφαση-Ε.Ε.-αρ.-4-2017