Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2021».

Δείτε την Απόφαση Ε.Ε. αρ. 5-2020