Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων και Ισολογισμού 2020 του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ».

Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 7-2022