Δραστηριότητες 2022
Δραστηριότητες 2021
Δραστηριότητες 2020
Δραστηριότητες 2019
Δραστηριότητες 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

 1. Συνεργασία του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με εταιρεία στο πλαίσιο δημιουργίας video για την ανάδειξη και παρουσίαση εκδηλώσεων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. που συνδέονται με την Επανάσταση του 1821.

Με την αρ. 4/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εικονικής περιήγησης VR 360° η οποία θα αποτυπώσει τις καλύτερες εικόνες από κάθε ιστορικό σημείο που οι Δήμοι θα επέλεγαν να προβάλουν, στα πλαίσια ανάδειξης και παρουσίασης σημείων αναφοράς των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σχετικά με τον εορτασμό των “200 Χρόνων από την Επανάσταση του 1821”. (11/2/2021)

 1. Συνεργασία μεταξύ Σ.Π.Ο.Α.Κ. και Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΖΟΝ για την διεκδίκηση χρηματοδοτικού προγράμματος από το Πράσινο Ταμείο.

Με την αρ. 5/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εγκρίθηκε η χορήγηση συστατικής επιστολής στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΟΖΟΝ, προκειμένου να την συμπεριλάβει σε αίτηση χρηματοδότησής της από το Πράσινο Ταμείο, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που είχαν μεταξύ τους.

 1. Πρόταση συνεργασίας με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών για δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία των θαλασσών.

Με την αρ. 6/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ.  εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην υποβολή από κοινού με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) Πρόταση στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» με τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου».  (11/2/2021)

 1. Έκδοση Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ».

Με την αρ. 9/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ εν ISO 9001:2015», προκειμένου ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. να αποκτήσει την δυνατότητα να υποβάλει αυτόνομα προτάσεις σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και την εκπόνηση Εγχειριδίου Διαδικασιών / Κανονισμού Ανάθεσης – Διαχείρισης Συμβάσεων το οποίο ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. δεν διαθέτει και είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του.  (2/4/2021)

 1. Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015).

Με την αρ. 10/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) διασφαλίζοντας ότι όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των πράξεων που χρηματοδοτούνται κατά την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021–2027, πληρούν τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021–2027.  (2/4/2021)

 1. Οι επιπτώσεις της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη στο οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου και λήψη απόφασης για παρέμβαση προς όλες τις αρμόδιες αρχές για την προώθηση μέτρων προστασίας και αποκατάστασης.

Με την αρ. 12/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. αποφασίστηκε ο Σύνδεσμος να συνεργαστεί με τους πληττόμενους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη και να υποβάλει επιστολή παρέμβασης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο της περιοχής Natura των Γερανείων Όρων στο περιβαλλοντικό σύστημα που περιβάλλει τον Κορινθιακό Κόλπο και ζητώντας την προώθηση άμεσων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής, καθώς και στήριξης των πυρόπληκτων.  (3/6/2021)

 1. Συνεργασία του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με εταιρεία στο πλαίσιο δημιουργίας ντοκιμαντέρ για την προβολή αξιοθέατων, ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών, παραλιών των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο: “Προορισμός: Κορινθιακός Κόλπος”.

Με την αρ. 13/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών       δημιουργίας ντοκιμαντέρ για την προβολή αξιοθέατων, μνημείων, ιστορικών και πολιτιστικών  διαδρομών, παραλιών των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο: “Προορισμός: Κορινθιακός  Κόλπος” και εν συνεχεία το αίτημα προωθήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού (ΕΟΤ) λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη της. (3/6/2021)

 1. Παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με βάση το ΦΕΚ 164/Β’/17-3-1993 και κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου.

Με την αρ. 14/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εγκρίθηκε η έναρξη προβλεπόμενης διαδικασίας για την παράταση χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», καθώς πλησιάζει στην λήξη του (8.3.2023), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 245 του Ν.3463/06 και παράλληλα αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος κατόπιν σύγκλησης διευρυμένης συνεδρίασης Δημάρχων και Μελών του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εφόσον οι συνθήκες λόγω Covid-19 το επέτρεπαν, προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικά, να κατατεθούν προτάσεις, να καθοριστούν οι ανάγκες τροποποίησης και τελικής συγκρότησης συστατικής Πράξης του Συνδέσμου και εν συνεχεία να συνταχθεί το τελικό κείμενο τροποποίησης και να υποβληθεί στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου προς ψήφιση.  (3/6/2021)

 1. Προγραμματισμός επόμενων δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. μετά-Covid εποχή.

Με την αρ. 15/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. αποφασίστηκε η διοργάνωση πολυθεματικής ημερίδας ή διημερίδας με σκοπό να συζητηθούν διεξοδικά δράσεις, αλλά και θέματα που τυχόν προκύψουν και ορίστηκε ως χρόνος διεξαγωγής της το προσεχές φθινόπωρο, εφόσον οι συνθήκες λόγω κορονοϊού το επέτρεπαν. Επίσης, ως τόπος διεξαγωγής επόμενης συνεδρίασης δια ζώσης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» εκτός έδρας ορίστηκε ο Δήμος Κορινθίων, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου κ. Βασίλη Νανόπουλου.  (3/6/2021)

 1. Παρουσίαση εικονικής περιήγησης VR 360° στα πλαίσια ανάδειξης και παρουσίασης εκδηλώσεων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τον εορτασμό των “200 Χρόνων από την Επανάσταση του 1821”, συζήτηση για τυχόν παρατηρήσεις – διορθώσεις.

Στα πλαίσια της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ Σ.Π.Ο.Α.Κ. και της διαφημιστικής εταιρείας Web-greece.gr, ανετέθη η παραγωγή εικονικής περιήγησης VR 360° στα πλαίσια ανάδειξης και παρουσίασης εκδηλώσεων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. αναφορικά με τον εορτασμό των “200 Χρόνων από την Επανάσταση του 1821”, η οποία θα αποτύπωνε τις καλύτερες εικόνες από κάθε ιστορικό σημείο που οι Δήμοι θα επέλεγαν να προβάλουν. Το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με την αρ. 4/21 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. και τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου, η συμβολή των οποίων υπήρξε σημαντική στην διαμόρφωση του ντοκιμαντέρ.

 1. Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Θαλάσσιος και Χερσαίος Χωροταξικός Σχεδιασμός του Κορινθιακού Κόλπου» με στόχο την εκπόνηση ολιστικής μελέτης συνολικά για το οικοσύστημα Προστατευόμενης Περιοχής Natura.

Με την αρ. 18/21 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ.  εγκρίθηκε η διοργάνωση ημερίδας με θέμα τον Θαλάσσιο και Χερσαίο Χωροταξικό Σχεδιασμό του Κορινθιακού Κόλπου, σε συνδυασμό με τη σύγκληση διευρυμένου Δ.Σ. με τη συμμετοχή και των Δημάρχων που δεν είναι Μέλη του Συνδέσμου, προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικά η συνέχιση λειτουργίας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και μετά την λήξη του (8.3.2023), η οποία προβλέπεται από το ΦΕΚ 164/τ.Β΄/17.3.1993 – Συστατική Πράξη Σ.Π.Ο.Α.Κ. Ορίστηκε ως τόπο διεξαγωγής της ημερίδας ο Δήμος Δελφών, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Δελφών κ. Ταγκαλή Παναγιώτη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που επέβαλλε το πρωτόκολλο της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.   12/10/2021