Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 164/17-3-1993 & 1947/3-10-2007 (τεύχος Β’), συστάθηκε Σύνδεσμος 29 Δήμων και 2 Κοινοτήτων με την επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ». Δοθέντος ότι, βάσει της διοικητικής μεταρρύθμισης του νόμου «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010) οι δήμοι συνενώθηκαν, ο αριθμός των εκπροσώπων του Σ.Π.Ο.Α.Κ., ορίζεται στους 14.

Επιστροφή