ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Σ.Π.Ο.Α.Κ.:

1. ΦΕΚ 164/τ.Β΄/17-3-1993 – Συστατική Πράξη Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Σελίδα 1 | Σελίδα 2

2. ΦΕΚ 1947/τ.Β΄/3-10-1997 – Συμπλήρωση συστατικής Πράξης Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Σελίδα 1 | Σελίδα 2

3. ΦΕΚ 1712/τ.Β΄/2-8-2011 – Συμπλήρωση – τροποποίηση συστατικής Πράξης Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Σελίδα 1 | Σελίδα 2

4. ΦΕΚ 3182/τ.Β΄/30-12-2011 – Τροποποίηση-συμπλήρωση απόφασης Γ.Γ. Αποκ. Διοίκ. Πελοπ. περί συμπλήρωσης-τροποποίησης συστατικής πράξης Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Σελίδα 1 | Σελίδα 2 | Σελίδα 3

5. ΦΕΚ 4844/τ.Β΄/29-12-2017 – Συμπλήρωση συστατικής Πράξης Σ.Π.Ο.Α.Κ.   (ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)

ΦΕΚ Β’ 4844.29-12-2017

Επιστροφή