Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 164/17-3-1993 & 1947/3-10-2007 (τεύχος Β’), συστάθηκε Σύνδεσμος 29 Δήμων και 2 Κοινοτήτων με την επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙ-ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ». Δοθέντος ότι, βάσει της διοικητικής μεταρρύθμισης του νόμου «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010) οι δήμοι συνε-νώθηκαν, ο αριθμός των εκπροσώπων του Σ.Π.Ο.Α.Κ., ορίζεται στους 13.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

  1. Η διάσωση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και οικοσυστήματος της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.
  2. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
  3. Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και η εκπόνηση, επεξεργασία και υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
  4. Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επί-πεδο για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.
  5. Ο εντοπισμός και ο έλεγχος κάθε θαλάσσιας, ατμοσφαιρικής και επίγειας μορφής ρύπανσης στην περιοχή δραστηριότητας του Συνδέσμου.
  6. Η λήψη μέτρων για την εν γένει καθαριότητα της περιοχής.
  7. Η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στα μέλη του και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέμα-τα χωροταξίας και περιβάλλοντος.
  8. Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης για εκπροσώπους και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημότες.
  9. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους τοπικούς και κεντρικούς φορείς για την πρόσφορη αξιο-ποίηση όλων των προαναφερόμενων σκοπών.
Επιστροφή